Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden en ook de via de site van FLORES Juridisch Advies (hierna te noemen: "opdrachtnemer") bekendgemaakte Disclaimer maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen cliënt en opdrachtnemer respectievelijk hun rechtsopvolgers en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van cliënt. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer dat uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.


In beginsel vrijheid van partijen

Uitgangspunt is de in beginsel volledige vrijheid van partijen om met elkaar een overeenkomst aan te gaan. Cliënt is geheel vrij een opdracht te verstrekken. Opdrachtnemer is geheel vrij die te aanvaarden dan wel aan cliënt terug te geven zonder daardoor tegenover cliënt schadeplichtig te worden.

Opdrachtnemer is geheel vrij in de uitvoering van de opdracht maar zal daarbij voor zover mogelijk wél rekening houden met eventueel door cliënt tevoren gestelde concrete randvoorwaarden.

Cliënt kan vooraf eventuele eisen of concrete randvoorwaarden stellen. Opdrachtnemer kan daardoor vooraf beoordelen of opdrachtnemer bereid is en mogelijkheden ziet om onder de gestelde randvoorwaarden de opdracht uit te voeren dan wel terug te geven. Opdrachtnemer is nooit op voorhand gehouden tot aanvaarding van een opdracht.

Zowel cliënt als opdrachtnemer zijn gerechtigd, ongeacht de stand waarin de procedure zich bevindt en onder opgaaf van reden, een zaak terug te nemen c.q. terug te geven zonder daardoor jegens de wederpartij schadeplichtig te worden. In dat geval zal door opdrachtnemer een eindafrekening worden gemaakt terzake van de - tot op dát moment wegens door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden - reeds verschuldigd geworden en door cliënt te betalen honorarium en verschotten.


Informatie

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer is gewenst. Kosten en schade welke ontstaan zijn doordat cliënt de verlangde gegevens niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.


Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch bij derden, die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig aangereikte informatie dan wel een handelen of nalaten van of (door derden) namens cliënt.

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade wegens een onverhoopt tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site op internet dan wel een ondeugdelijke werking (van elementen) daarvan, het geheel niet of niet-tijdig aangereikt worden c.q. bereiken van relevante informatie tot gevolg hebbende, is uitgesloten.

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade van cliënt noch derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep, welke door opdrachtnemer namens cliënt zijn ingeschakeld (o.a. gestors, adviseurs, advocaten en notarissen).

Een eventuele vordering tot schadevergoeding van cliënt wegens een vermeende toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen door opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan een eventueel recht op schadevergoeding vervalt.

Tevens moet - wil sprake kunnen zijn van schadeplichtigheid van opdrachtnemer - een oorzakelijk verband met een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming genoegzaam worden aangetoond.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade beperkt tot het bedrag van de factuur c.q. de som van de in een specifieke zaak betaalde factuurbedragen, daarbij steeds uitgaande van factuurbedrag(en) exclusief omzetbelasting en exclusief verschotten.


Uitvoering van opdrachten

Opdrachtnemer werkt in principe op voorschotbasis. Oprachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren c.q. diensten leveren met inachtneming van de gepaste zorgvuldigheid die de deelname aan het maatschappelijk verkeer betaamt. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen opdat het beoogde resultaat of gevolg intreedt (inspanningsverbintenis).

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen tengevolge van een aan opdrachtnemer niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen weer wel na te komen. Opdrachtnemer informeert cliënt hierover onmiddellijk na het zich voordoen van een dergelijke oorzaak.

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor opdrachtnemer niet bindend noch fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de niet-fatale levertijd geeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, ook niet na ingebrekestelling. De enkele overschrijding van de niet-fatale levertijd is evenmin een grond voor ontbinding of annulering van de overeenkomst.


Tarieven

Opdrachtnemer brengt ter zake van de voor cliënt uitgevoerde werkzaamheden dan wel geleverde diensten aan cliënt een honorarium en kosten in rekening, waaronder begrepen reis- en verblijfskosten. Het overeengekomen uurtarief en de werkelijk aan de opdracht bestede tijd zijn daarbij uitgangspunt. Andere dan vorengenoemde kosten worden gespecificeerd in rekening gebracht.

Daarnaast zullen de ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten in rekening worden gebracht, alsmede een kantooropslag, welke opslag is vastgesteld op een percentage (5%) van het honorarium; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). De reiskosten worden bepaald op € 0,30 per gereden kilometer.

Een eventueel uit te brengen offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens en informatie. Opdrachtnemer kan in geval van en op basis van aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden de offerte bijstellen onder mededeling daarvan aan cliënt.


Betaling

Betaling dient te geschieden - voorafgaande alle werkzaamheden - op basis van een (voorschot-)factuur, door storting of overmaking op de in de factuur aangegeven bankrekening en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder recht op aftrek, korting of verrekening hoegenaamd. In geval van niet-tijdige betaling zal cliënt in gebreke zijn en - door het enkele feit van het verstreken zijn van de voor betaling gestelde termijn en het uitblijven van betaling binnen die (fatale) termijn - tevens in verzuim zijn. Is het verzuim eenmaal ingetreden dan zijn, vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum, tevens buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. In geval de cliënt een ondernemer dan wel een overheidsinstantie is, dan is cliënt bij het uitblijven van tijdige betaling (conform EG-richtlijn 2000/35/EG) vanaf 30 dagen na de factuurdatum de handelsrente aan opdrachtnemer verschuldigd.

Bovendien zullen alsdan alle overige vorderingen die opdrachtnemer op dat moment op cliënt mocht hebben in zijn geheel en direct opeisbaar zijn. De buitengerechtelijke incassokosten zijn maximaal 15% van de hoofdsom in vordering.

Bij langlopende projecten zullen aan cliënt geen tussentijdse overzichten van reeds verschuldigd en opeisbaar geworden renten en kosten worden toegezonden, met uitzondering van te betalen verschotten. Deze kosten (m.u.v. verschotten) en schaden zullen eerst (aan het einde van het project) bij de eindafrekening aan cliënt worden gefactureerd en in rekening gebracht. Opdrachtnemer kan vóór (zgn. voorschot) maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten zonder daardoor tegenover cliënt schadeplichtig te worden. Indien de cliënt een op hem rustende betalingsverplichting niet of niet-behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen. Alsdan komen alle kosten en schaden voortvloeiende uit de opschorting c.q. voortijdige beëindiging in onvoltooide staat voor rekening en risico van cliënt.

In geval cliënt jegens opdrachtnemer in verzuim is en ook in geval:
- cliënt in staat van faillissement is verklaard of dit is aangevraagd;
- in surséance van betaling verkeert of dit is aangevraagd;
- onder curatele of onder bewind is gesteld;
- in aanmerking komt voor schuldsanering dan wel;
- het aannemelijk is dat cliënt anderszins niet aan de uit de met cliënt gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen, worden alle door cliënt aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.


Vrijwaring

Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verbandhoudend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliënt dan wel aan cliënt geleverde diensten. Onder derden in dat verband mede te verstaan aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen én anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn.


Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle aan hem ter kennis gebrachte als vertrouwelijk te beschouwen informatie tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie in dat kader gerechtvaardigd is.


Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen onder kennisgeving daarvan aan cliënt. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden treden in werking direct na bekendmaking op de website. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden is altijd op de website te raadplegen en kan bovendien op aanvraag worden toegezonden.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden:
- geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn dan wel;
- voor cliënt zodanig onredelijk bezwarend blijken dat zij voor vernietiging in aanmerking komen.

zullen die worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen met onverkorte instandhouding van alle overige voorwaarden, bepalingen en bedingen.

In geval een geschil mocht ontstaan omtrent een tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst, of een daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, zal de meest gerede partij deze ter kennis brengen van de Rechtbank.

Deze Algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.