Testamenten

Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden is het maken van een testament raadzaam in Nederland en/of in Spanje. Het is altijd raadzaam om één testament, naar Nederlands erfrecht, te hebben voor alle bezittingen in en buiten Spanje. Het Spaanse erfrecht kent bijv. niet dezelfde langstlevende-bescherming, zoals Nederland, dat kent; een 'Spaanse' erflater is ook beperkt in mogelijkheden om vermogen toe te delen binnen het testament. Een testament naar Spaans erfrecht en dan ook nog zgn alleen voor uw Spaanse bezittingen wordt vanuit juridisch oogpunt niet aangeraden, zeker niet wanneer er al een Nederlands testament bestaat. (Menig makelaar, gestor, full servicekantoor of andere niet ter zake kundige met name Nederlandse adviseurs in Spanje ´adviseren´ (lees: verkopen) graag - ten onrechte dus - een apart Spaans testament, of een vertaling van een bestaand Nederlands testament.)

Testamenten in Spanje

FLORES Juridisch Advies informeert u over de diverse langstlevende testamentvormen naar Nederlands erfrecht (zoals de (Quasi-)Wettelijke Verdeling, de Tweetrapsmaking) en adviseert u graag persoonlijk op basis van o.a. bestaande testamenten, uw (non-)residentschap in Spanje, gezinssituatie en familievermogen.

Herroepen/wijzigen testament

Elk testament kan op elk moment in Nederland of Spanje worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het maken van een nieuw testament naar Nederlands erfrecht, met een uitdrukkelijke herroepings-clausule.

Testament vernieuwen

Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om uw testament aan te passen.

Wat gebeurt er met het testament na uw dood?

Alleen uw laatste testament geldt. D.w.z. als u tussentijds bij een (Nederlandse of Spaanse) notaris het testament hebt laten veranderen, geldt alleen het laatste testament, indien u hierin uitdrukkelijk eerdere testamenten heeft herroepen.

Testament in Spanje

Een testament, met rechtskeuze voor Nederlands erfrecht, is o.m. noodzakelijk voor iedere Nederlander met bezit in Spanje;

• die langer dan vijf jaren is uitgeschreven in Nederland, zonder testament en/of;
• die nu een Spaans testament (naar Spaans erfrecht) heeft opgemaakt en/of;
• die een eerder testament (in Nederland) heeft opgemaakt, daterend van vóór 1 januari 2003 en/of;
• waarvan de erfgenamen volgens de wet niet de personen zijn, aan wie men zijn/haar bezittingen (in Spanje en/of in Nederland) wil nalaten en/of;
• die "ongehuwd" of "ongeregistreerd" samenwoont en zijn/haar partner wil laten delen in de nalatenschap en/of;
• die een testament gemaakt heeft, waarvan de inhoud aanpassing behoeft, al dan niet met het oog op besparing van erfbelasting en/of;
• die alleen staat (dus geen familie (meer) heeft).