FLORES Juridisch Advies (hierna te noemen: "FLORES" of "wij") respecteert de privacy van alle bezoekers van de website al dan niet zijnde cliënten van FLORES.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en cliënten worden doorgaans door ons als vertrouwelijk behandeld en voor geen ander doel aangewend dan waartoe deze aan ons zijn verstrekt. Uw eventueel bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 15/1999 van 13 december, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, kunt u op aanvraag inzien en zo nodig doen wijzigen. Een aanvraag tot inzage of verzoek tot wijziging van persoonlijke gegevens dient u steeds schriftelijk bij ons in te dienen. Uw aanvraag /verzoek wordt door ons pas gehonoreerd nadat uw identiteit genoegzaam is vastgesteld.

Op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn wij verplicht en bovendien contractueel gebonden tot geheimhouding tegenover derden van alle ons ter kennis gebrachte als vertrouwelijk te beschouwen informatie.

Dit lijdt uitzondering voor de situatie dat wij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben of als wij voor onszelf optreden in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie in dat kader gerechtvaardigd is.

Door uw gegevens in te voeren gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens in onze informatieverwerkingssystemen en opname van uw gegevens in onze bestanden.

Wij wijzen de rechthebbende bij de opgave van zijn of haar gegevens,op het bestaan van een geautomatiseerd gegevensbestand eigendom van FLORES Juridisch Advies. Het recht tot inzage, rectificatie, annulering en protest, zal uitgevoerd kunnen worden middels het formulier op deze pagina, de verantwoordelijke voor de verwerking, conform het bepaalde in de van kracht zijnde wetgeving.