Advisering successierechten/erfbelasting Spanje

In Spanje wordt de verkrijger van een erfenis of schenking belast, ongeacht diens woonplaats. Spanje kent in principe twee erfbelastingstelsels. Het nationale (Madrileense) stelsel en daarnaast heeft iedere autonome deelstaat een eigen erfbelastingstelsel.

Op 3 september 2014 heeft Europese Hof van Justitie Spanje veroordeeld wegens ongeoorloofde discriminatie tussen niet-residenten en residenten inzake de erfbelasting (en schenkingsbelasting).

Spanje heeft de Wet op Erfbelasting/Schenkingsbelasting per 1 december 2014 gewijzigd.

Een belangrijke wijziging is de volgende:

Erfgenamen die niet-resident zijn hebben recht op dezelfde vrijstelling als residenten in de deelstaat waar de vermogensbestanddelen zijn gelegen, woning/banktegoeden.

De successieaangifte vindt plaats bij de Belastingdienst voor Niet-Residenten in Madrid.

FLORES Juridisch Advies heeft grondige kennis van het erfbelastingstelsel en procedure van de autonome deelstaten in Spanje.

De termijn voor successieaangifte in Spanje is zes maanden.

FLORES Juridisch Advies verzorgt op basis van uw persoonlijke situatie (vermogen, testament) een berekening van het bedrag aan Spaanse successierechten dat uw erfgenamen mogelijk betalen. Tevens adviseren wij u op het gebied van nalatenschapsplanning. Een op maat gemaakt testament (naar Nederlands erfrecht) biedt mogelijkheden tot Spaanse successiebesparing. Daarnaast adviseren wij u in samenwerking met onze Nederlandse notaris/estate planner inzake schenkingsconstructies bij leven als onderdeel van estate planning.

In het kader van de afwikkeling van de Spaanse nalatenschap adviseert FLORES Juridisch Advies inzake de Spaanse successieaangifte. Wij raden de erfgenamen altijd aan om eerst een berekening te laten doen hoeveel Spaanse successierechten men zou moeten betalen op basis van het testament. Wanneer het testament ruimte laat voor de langstlevende om te kiezen voor bijv het vruchtgebruik en bloot eigendom voor de overige erfgenamen (kinderen), is het verstandig om deze situatie eerst voor te leggen aan deze erfgenamen en de fiscale gevolgen goed te bespreken. FLORES Juridisch Advies werkt nauw samen financieel & fiscaal adviseur drs Edwin A. Nuijten van Colón Business Consulting Denia voor een optimale & correcte Spaanse successieaangifte.


Termijn aangifte successierechten/erfbelasting in Spanje

De termijn van successieaangifte is zes maanden. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk, begrijpelijkerwijs na een begrafenis/crematie/rouwperiode, contact op te nemen met een ervaren jurist/deskundige op het gebied van de procedure van afwikkeling van een nalatenschap van Nederlanders met Spaanse vermogensbestanddelen om de eerste stappen te zetten, en om zo nodig uitstel van successieaangifte te doen, voor het einde van de vijfde maand.