Het bezoeken en gebruiken van deze site en/of de daarop aangeboden diensten betekent dat de bezoeker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en - door het enkele bezoek aan deze site c.q. gebruikmaking van via deze site aangeboden diensten - daaraan gebonden zal zijn.


Informatie op de website

FLORES Juridisch Advies (hierna te noemen: "FLORES Juridisch Advies" of "wij") besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website.
Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.
Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij FLORES Juridisch Advies. Het is de bezoeker van deze site zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen of openbaar te maken.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de bezoeker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.


Schade door onjuiste of niet-tijdige informatie

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch bij derden, die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig aangereikte informatie dan wel een handelen of nalaten van of (door derden) namens cliënt. Iedere aansprakelijkheid van FLORES Juridisch Advies is uitgesloten voor schade wegens een onverhoopt tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site op internet dan wel een ondeugdelijke werking (van componenten) daarvan, het geheel niet of niet-tijdig aangereikt worden c.q. bereiken van relevante informatie tot gevolg hebbende. Wij kunnen niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of die inherent zijn aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen FLORES Juridisch Advies en cliënten dan wel bezoekers van de website.


Uitsluiting schade door derden

Wij staan er niet voor in dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker dient dan ook zelf adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van daardoor mogelijk te lijden schade.